64. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

26. - 27. října 2017, Clarion Congress Hotel, České Budějovice

Aktivní účast:
Vaše abstrakta vložte prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději do 17. 9. 2017. Včasné dodání abstrakt je podmínkou přijetí přednášky/posteru.

Příspěvky, které budou dodány v anglickém jazyce, budou publikovány v časopise Clinical Neuophysiology.

Zpracování abstrakt:
• Abstrakta přihlášená po termínu budou primárně posuzována k zařazení do posterové sekce.
• Využijte obvyklou strukturu: název přednášky, autoři (jméno nahraďte pouze jeho prvním písmenem, příjmení), pracoviště, úvod, metodika, výsledky, závěry event. souhrn.
• Jazyk: čeština nebo slovenština, nebude prováděna korektura, za obsahové a formální zpracování odpovídají autoři.
• Rozsah: Normostrana A4, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.

Zpracování odborné přednášky:
• Délka 10 minut + 5 minut diskuze.
• Standardní prezentace v PowerPointu, projekce na dataprojektoru.
• Předání přednášky optimálně den předem, ve výjimečných případech před začátkem bloku v dostatečném předstihu.
• Přenosové médium: CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, disketa, vlastní notebook.
• Případná počítačová videa doporučujeme vyzkoušet v předstihu při předávání přednášky technikům.

Instrukce pro posterovou prezentaci:
Rozměry posterových nástěnek jsou následující:
• Rozměry konstrukce: 200 cm (výška) x 90 cm (šířka)
• Rozměr panelu (maximální rozměr posteru): 180 cm (výška) x 90cm (šířka)
• Panel je potažen textílií.
• Upevňovací špendlíky budou k dispozici v prostorách posterové sekce.
• Posterové nástěnky budou očíslovány organizátory a číslo Vašeho posteru naleznete v programu.
• Postery, které nebudou demontovány do konce akce, budou odstraněny a skartovány. Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za ztrátu či poškození prezentovaných posterů.